ขุดสะน้ำในนาเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้

เนื่องจากดิฉัน อยากขุดสระทำโคกหนองนา แต่ทุนน้อยและไม่มีความรู้เรื่องการเกษตร จึงอยากถามว่ากรมพัฒนาที่ดินมีโครงการขุดสระให้ประชาชนไหมค่ะและแนะนำวางแผนการทำการเกษตรด้วยค่ะ

โดย นางปาณิสรา ประแดงปุย  - 15 กรกฎาคม 2564 15:41
ผู้ตอบ: 5  / ผู้อ่าน: 3149 
ความคิดเห็นที่ 1    โดย กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ - 2 สิงหาคม 2564 17:16
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
เรียน คุณปาณิสรา

กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการขุดสระน้ำในพื้นที่การเกษตร ภายใต้โครงการ แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน มีรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น ดังนี้ ครับ
1. สามารถขุดได้ 1 บ่อ ต่อ 1 เลขบัตรประชาชน ตลอดโครงการ
2. จะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินตามที่กำหนด ประกอบด้วย โฉนด, น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.2, น.ส.2ก, ส.ป.ก.4-01, ส.ป.ก.4-14, ส.ป.ก.4-18, น.ค.3, ก.ส.น.5, ส.ค.1, พื้นที่โครงการพระราชดำริ
3. พื้นที่ที่จะขุดบ่อน้ำต้องไม่อยู่ในเขตชลประทาน
4. พื้นที่ดำเนินการควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 40 ตารางเมตร โดยจะใช้ก่อสร้างบ่ออย่างน้อย 20x30x2.1 เมตร
5. มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดแหล่งน้ำ โดยเกษตรกรจ่ายสมทบ 2,500 บาท
6. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น
7. สามารถลงทะเบียนได้หลายช่องทาง ดังนี้:
1) ลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัด
2) ลงทะเบียนผ่านหมอดินอาสาประจำตำบล ประจำอำเภอ และประจำจังหวัด
3) ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ที่ : http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php
8. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ควรโทรแจ้งสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดทราบ เพื่อทราบรายละเอียดและส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด จะเป็นหน่วยงานในการพิจารณา ผลการขอขุดแหล่งน้ำ และจะแจ้งให้เกษตรกรทราบครับ
9. สามารถศึกษาข้อมูล โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน : http://www.ldd.go.th/web_water/index.html

ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตร หรือการวางแผนการทำการเกษตร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ที่ :
http://lddmordin.ldd.go.th/lddmordin02.0.html และ http://iddindee.ldd.go.th/web/data.html
หากท่านต้องการคำแนะนำการทำการเกษตร หรือการวางแผนการทำการเกษตร จากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน : http://www1.ldd.go.th/lddwebsite/indexwebsite03.htm

หากท่านสนใจโครงการโคกหนองนาโมเดล สามารถติดต่อได้ที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่เว็บไซต์ https://www.cdd.go.th/
 
ความคิดเห็นที่ 2    โดย ทวีศักดิ์ ทรงสิทธิโชค - 31 กรกฎาคม 2565 11:05
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
อยากขอรายละเอียดทำเรื่องขอให้ช่วยขุดสระน้ำในพื้นที่นา 11 ไร่
 
ความคิดเห็นที่ 3    โดย นันท์นภัส - 11 กันยายน 2566 9:12
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
อยากขุดสระทำโคกหนองนา แต่ทุนน้อยและไม่มีความรู้เรื่องการเกษตร จึงอยากถามว่ากรมพัฒนาที่ดินมีโครงการขุดสระให้ประชาชนไหมค่ะและแนะนำวางแผนการทำการเกษตรด้วยค่ะ
 
ความคิดเห็นที่ 4    โดย กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (บันทึกข้อมูลโดย:กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ) - 26 กันยายน 2566 16:23
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
เรียน คุณนันท์นภัส

กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการขุดสระน้ำในพื้นที่การเกษตร ภายใต้โครงการ แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน มีรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น ดังนี้ ครับ
1. สามารถขุดได้ 1 บ่อ ต่อ 1 เลขบัตรประชาชน ตลอดโครงการ
2. จะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินตามที่กำหนด ประกอบด้วย โฉนด, น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.2, น.ส.2ก, ส.ป.ก.4-01, ส.ป.ก.4-14, ส.ป.ก.4-18, น.ค.3, ก.ส.น.5, ส.ค.1, พื้นที่โครงการพระราชดำริ
3. พื้นที่ที่จะขุดบ่อน้ำต้องไม่อยู่ในเขตชลประทาน
4. พื้นที่ดำเนินการควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 40 ตารางเมตร โดยจะใช้ก่อสร้างบ่ออย่างน้อย 20x30x2.1 เมตร
5. มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดแหล่งน้ำ โดยเกษตรกรจ่ายสมทบ 2,500 บาท
6. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น
7. สามารถลงทะเบียนได้หลายช่องทาง ดังนี้:
1) ลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัด
2) ลงทะเบียนผ่านหมอดินอาสาประจำตำบล ประจำอำเภอ และประจำจังหวัด
3) ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ที่ : http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php
8. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ควรโทรแจ้งสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดทราบ เพื่อทราบรายละเอียดและส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด จะเป็นหน่วยงานในการพิจารณา ผลการขอขุดแหล่งน้ำ และจะแจ้งให้เกษตรกรทราบครับ
9. สามารถศึกษาข้อมูล โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน : http://www.ldd.go.th/web_water/index.html

ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตร หรือการวางแผนการทำการเกษตร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ที่ :
http://lddmordin.ldd.go.th/lddmordin02.0.html และ http://iddindee.ldd.go.th/web/data.html
หากท่านต้องการคำแนะนำการทำการเกษตร หรือการวางแผนการทำการเกษตร จากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน : http://www1.ldd.go.th/lddwebsite/indexwebsite03.htm

หากท่านสนใจโครงการโคกหนองนาโมเดล สามารถติดต่อได้ที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่เว็บไซต์ https://www.cdd.go.th/

ขอแสดงความนับถือ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0 2941 2771
 
ความคิดเห็นที่ 5    โดย ชุติพนธ์ โคตรชัย - 5 ธันวาคม 2566 7:59
คลิกเพื่อซ่อนรายละเอียด...
อยากทำโคกหนองนาครับ ตอนนี้ยังมีโครงการนี้อยู่ไหมครับ
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

อนุญาตให้ upload รูปภาพที่มีนามสกุล jpg,jpeg,png เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

  • ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานบริการใด ๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำหยาบคาย เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นเรื่องลามกอนาจาร หรือในความหมายที่หมิ่นเหม่ต่อการเกิดความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ตาม เนื้อหาหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
  • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ให้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่เป็นการวิจารณ์ ด้านนโยบาย หรือการปฏิบัติงานของทางราชการ ซึ่งท่านสามารถใช้เวทีอื่น ๆ ดำเนินการแทนได้
  • ภาระกิจของกรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาเกี่ยวกับดิน ปัญหาของดิน การใช้ที่ดินเฉพาะด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามในด้านเอกสารสิทธิ์ทุกชนิดและการพัฒนาที่ดินด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เวทีนี้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นอย่างอิสระโดยส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฎไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใดๆสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง
  • คำถามแต่ละคำถามจะแสดงบนหน้าเว็บบอร์ดนานประมาณ 3 เดือน แล้วทางผู้ดูแลระบบจะนำคำถามเก่าลง
  • คำถามและคำตอบที่ท่านแสดงความคิดเห็นมานั้นจะยังไม่ได้ขึ้นในหน้าเว็บไซต์นี้ทันที ทางผู้ดูแลระบบจะทำการกลั่นกรองข้อความเสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ มีข้อความที่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้หนึ่งผู้ใดหรื่อไม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นคำถามและคำตอบ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม
คลิกเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เวทีโต้ตอบของกรมพัฒนาที่ดิน

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-579-4885
E-Mail: cit_1@ldd.go.th
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Google Chrome, Firefox, และ Safari